Recomanacions preventives de la COVID-19 per a la realització de proves d’avaluació

(Contenido en el idioma por defecto)

A continuació es resumeixen les principals recomanacions preventives per fer de manera segura les proves d’avaluació:

  • Els professorat informarà amb antelació l’alumnat sobre l’edifici, aula, el dia i hora de la prova d’avaluació presencial.
  • Tothom ha de dur posada la màscara en tot moment (tal com estableix la legislació vigent RD 30/2021, de 23 de desembre), tant dins els edificis com a fora. La recomanació és dur les del tipus FFP2.
  • Entrau als edificis i a les aules de manera ordenada, sense acumular-vos i mantenint la distància de seguretat sanitària interpersonal respecte dels companys i professors. Sortiu dels edificis i de les aules de la mateixa manera. En cap cas no podeu quedar a esperar dins els edificis.
  • Abans d’entrar a les aules i en sortir-ne, posau-vos gel hidroalcohòlic a les mans.
  • Si teniu cap dubte mentre feu la prova d’avaluació, feu la consulta en veu alta i sense moure-us del lloc assignat.
  • Si començau a notar símptomes compatibles amb la COVID-19 durant la prova d’avaluació presencial, comunicau-ho al professor per activar el protocol corresponent.

En cas d'alumnes afectats per la pandèmia:

  • Recordau que, si heu estat diagnosticats de la COVID-19, si teniu símptomes compatibles amb la malaltia o si heu estat contacte estret d’un positiu i no teniu la pauta de vaccinació completa, cal que empleneu la sol·licitud corresponent, que trobareu a:

UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles > Notificació de positiu, contacte i/o símptomes de la COVID-19.

  • Si sou un contacte estret d’una persona diagnosticada de la COVID-19 i no teniu símptomes compatibles i, a més, heu rebut la pauta de vaccinació completa, no cal que empleneu cap sol·licitud a UIBdigital i podeu comparèixer a les instal·lacions de la UIB, sempre que dugueu posada una màscara del tipus FFP2.

Consultau en aquest enllaç el document complet de les mesures preventives contra la COVID-19, que inclou les específiques per al professorat, per a l’alumnat, i les mesures i recomanacions preventives de la COVID-19 en les proves d’avaluació.

Fecha del evento: 13/01/2022

Fecha de publicación: 13/01/2022