Resolució de mesures addicionals d'àmbit docent i acadèmic (21 d'abril)

(Contenido en el idioma por defecto)

El Vicerectorat de Docència ha dictat una resolució amb les mesures addicionals d'àmbit docent i acadèmic motivades per l'excepcionalitat de l'estat d'alarma.

El dia 7 d’abril de 2020 va publicar la instrucció del vicerector de Docència sobre l’ampliació i el desenvolupament del protocol d’actuació en l’adaptació de la docència presencial a la no presencial.

Aquesta instrucció detallava les directrius generals de la Universitat de les Illes Balears relacionades amb l’activitat docent i el procediment de gestió de les guies docents, amb els exàmens parcials, les pràctiques de laboratori i sortides de camp, les pràctiques externes curriculars i no curriculars, i els treballs de fi de grau i els treballs de fi de màster.

Els centres de la UIB, a partir d’aquestes directrius generals, han desenvolupat les directrius específiques per a cada una de les assignatures dels graus i dels màsters que tenen adscrits.

Més informació sobre les mesures addicionals a la Resolució.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 21/04/2020

Fecha de publicación: 21/04/2020